REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://lightcatering.pl

Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego realizuje firma LIGHT CATERING ŁUKASZ KOWALCZYK, ul. Polna 63B,
05-311 Dębe Wielkie, tel. +48 730 004 664, e-mail: biuro@lightcatering.pl, wpisana do Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługująca się numerem
NIP8222188250.

 

Spis treści

 

 

 1. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego
  pod adresem 
  https://lightcatering.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym”) i w szczególności
  reguluje:
 1. warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. zasady korzystania przez konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
 4. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. 2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:
 1. Sklep internetowy– platforma sprzedaży dostępna pod adresem internetowym https://lightcatering.pl;
 2. Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – LIGHT CATERING ŁUKASZ KOWALCZYK, ul. Polna 63B,
  05-311 Dębe Wielkie, tel. +48 730 004 664, e-mail: biuro@lightcatering.pl, wpisana do Centralnej Ewidencji
  Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługująca się numerem
  NIP8222188250;
 3. Klient – osoba albo jednostka organizacyjna, która korzysta z usługi świadczonej drogą
  elektroniczną przez Usługodawcę, lub osoba albo jednostka organizacyjna, która chce zawrzeć lub zawarła umowę
  sprzedaży ze Sprzedawcą. Klientem Sklepu internetowego można zostać jeśli spełnia się warunki określone w § 1.3
  Regulaminu;
 4. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z
  jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego,
  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 6. Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez
  Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania Zamówienia/Rejestracji adres mailowy wiadomości
  mailowej potwierdzającej otrzymanie Zamówienia;
 7. Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu Konta
  Klienta
   (w przypadku Klientów zarejestrowanych) i udostępnieniu Klientom formularza
  zamówienia
  . W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za Usługi świadczone drogą elektroniczną
  uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi
  procesów podanych w zdaniu pierwszym;
 8. Cena – cena, jaką Klient Sklepu internetowego zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty
  w przypadku zawarcia umowy sprzedaży;
 9. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie internetowym, za
  pomocą którego Klient dokonuje wyboru produktów w celu złożenia Zamówienia;
 10. Konto Klienta – Usługa świadczona drogą elektroniczną będąca oznaczonym indywidualną nazwą
  (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym
  gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
  internetowym;
 11. Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania
  Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować
  będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta
  Klienta;
 12. Newsletter –Usługa świadczona drogą elektroniczną, która umożliwia korzystającym z niej
  klientom na otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o produktach, Sklepie
  Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 

 1. 3. Klientem Sklepu internetowego może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo
  osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
  prawną. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może także być Klientem Sklepu
  internetowego, jeśli nie narusza to powszechnie obowiązującego prawa.
 2. 4. Zamówienia realizowane są tylko w rejonie i na zasadach wskazanych na naszej stronie internetowej pod adresem
  https://lightcatering.pl/dostawa/.
 3. 5. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie
  zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są uzależnione od wyboru miejsca dostawy Zamówienia.
 4. 6. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
  cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 

 1. 1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą
  elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
 3. 3. Warunki zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
 1. a) Usługa Konto Klienta:

-Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje
zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

-Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail. Po dokonaniu rejestracji
Klient może w ramach swojego Konta Klienta dodać inne dane: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i adres do wysyłki.

-Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta jest zawierana na czas
nieoznaczony.

 1. b) Usługa interaktywny formularz:

-Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego
złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi
(dodanie produktu do Koszyka).

-Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego
złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia
Zamówienia.

 1. c) Usługa Newsletter:

-Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną- Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu
internetowego adresu e-mail i zatwierdzenia zgody na przesyłanie wiadomości mailowych.

– Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną- Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

 1. 4. Warunki rozwiązywania przez Klienta umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
 1. a) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną o charakterze
  ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta, rezygnacja z usługi Newsletter).
  Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyny.
 2. b) Wypowiedzenia umowy można także dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy
  Usługodawcy lub też pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy (dane kontaktowe wskazane na stronie Sklepu
  internetowego w zakładce „Kontakt”).
 3. c) Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
 1. 5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego
  terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 2. 6. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z
  Sklepu internetowego Sprzedawcy.
 3. 7. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej
  zawarcia (na zasadach określonych w § 7 Regulaminu).
 1. 1. Przedmiotem Zamówienia jest Usługa lub Usługi cateringowe dostępne na stronie internetowej
  www.lightcatering.pl w zakładce „diety”.Light na co dzień (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal
  lub 2200 kcal)- 5 posiłków dziennieLight Sport ( 2500 kcal lub 3000 kcal lub 3500 kcal)- 5 posiłków
  dziennieLight Vege (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2200 kcal)- 5 posiłków
  dziennie.Light Vege No Fish (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2200 kcal)- 5 posiłków
  dziennie.Light No Gluten (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2200 kcal)- 5 posiłków
  dziennie.Light No Lactose (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2200 kcal)- 5 posiłków
  dziennie.Light No Gluten No Lactose (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2200 kcal)- 5
  posiłków dziennie.Paleo (1500 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal lub 3000 kcal)- 4 posiłki dziennie.Samuraj (1500
  kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal lub 3000 kcal)- 4 posiłki dziennie
 2. Dieta z wyborem manu 5 posiłków dziennie(1000kcal lub 1200kcal lub 1500kcal lub 1800kcal lub 2200kcal lub 2500 lub 3000 lub 3500).Light VIP – Catering dietetyczny
  dostosowywany indywidualnie po wcześniejszych konsultacjach z firmą Light Catering Łukasz Kowalczyk.
 3. 2. Posiłki dostarczane są w zamkniętych pojemnikach, nadających się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych lub
  w plastikowych opakowaniach szczelnie zamkniętych wieczkiem. Na każdym pudełku naklejona jest etykieta
  zawierająca nazwę, skład oraz zalecany sposób podania.
 4. 3. Menu znajdujące się na stronie internetowej www.lightcatering.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do
  zmiany menu.
 5. 4. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą,
  zawierającą informację o jego zawartości wraz z warunkami przechowywania, umieszczonym wraz z innymi,
  wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym.
 6. 5. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku,
  dostępnym pod adresem www.lightcatering.pl (zakładka „cennik”)
 7. 6. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać do Koszyka interesujące produkty, wybrać miejsce dostawy,
  wybrać metodę płatności i podać swoje dane kontaktowe.
 8. 7. Czynności wskazane w § 3.6 są wykonywane przez Klienta przy użyciu interaktywnego formularza. W przypadku
  problemów ze złożeniem Zamówienia Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.
 9. 8. W trakcie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
 10. 9. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.
 11. 10. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w
  inny z równoważnym sformułowaniem.
 12. 11. Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego Zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail
  podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 13. 12. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego (§3.11 Regulaminu)
  stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży
  pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 14. 13. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością
  mailową.
 15. 14. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy,
  potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia (wiadomość, o której mowa w § 3.13 Regulaminu)
 16. 15. Poza możliwością złożenia Zamówienia przez udostępniony na stronie Sklepu internetowego formularz Klient
  może złożyć zamówienie poprzez:
  1. a. wysłanie e-maila na adres biuro@lightcatering.pl
  2. b. formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.lightcatering.pl w zakładce „kontakt”
  3. c. kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:0, soboty w godzinach 7:00-15:00, pod numerem telefonu (+48) 730 004 664
  4. d. spotkanie w siedzibie firmy, po uprzednim umówieniu terminu pod numerem telefonu (+48) 730 004 664
 1. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować
  firmę Light Catering Łukasz Kowalczyk o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i
  innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 2. Zestaw próbny. Decydując się na skorzystanie z promocji dotyczącej zamówienie jednorazowego
  zestawu próbnego w obniżonej cenie: jedna osoba może zamówić tylko i wyłącznie jeden zestaw próbny. Zestaw
  próbny może zostać dostarczony tylko raz pod jeden konkretny adres.

 

 

 1. Płatność:
 1.  
  1. a) Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu Cenę
   towarów oraz ewentualny koszt dostawy.
  2. b) Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie. Dostępne opcje płatności są wskazane na stronie
   Sklepu internetowego w zakładce – https://lightcatering.pl/sposoby-platnosci/
 1. Dostawa:
 1.  
  1. a) Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty w wybranym przez Klienta podczas składania
   zamówienia przedziale godzinowym określonym przez Klienta.
  2. b) Dostawy nie odbywają się w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy. W przypadku dłuższych przerw w
   pracy firmy Light Catering Łukasz Kowalczyk, firma planuje dostawy w innym systemie, niż standardowo
   informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.
  3. c) Klient ma możliwość podania preferowanych opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca
   zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta.

 

 1. Odbiór towarów:
 2. a) Sprzedawca informuję że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na
  miejsce wskazane w Zamówieniu.
  Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem.
 1.  
  1. b) Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie
   niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo do ustalenia stanu przesyłki.
  2. c) W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

 

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji umów zawartych w ramach
  działalności Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, ale niezbędne do
  wykonania danej umowy.
  Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:
  1. a) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
  2. b) Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu
   na Newsletter),
  3. c) Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.
  4. Administrator danych wymaga podania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego
   wykonania umowy zawartej w ramach działalności Sklepu internetowego. Dane osobowe przetwarzane są
   zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i
   są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź
   jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  5. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie
   przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego
   nieuprawnionym.
  6. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:
  7. a) Wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
   Administratora danych- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy
   przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
  8. b) Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku
   Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
  9. c) Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy
   zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.
  10. d) Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej
   hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.
  11.  
Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Phone contact
Zadzwoń +48 730 004 664
Email contact
Napisz biuro@lightcatering.pl